logo

Mer involvering i planlegging av kollektivtilbudet?

Involvering i planlegging av kollektivtilbudet: Hvem, om hva, når og hvordan?

Kollektivselskapene opplever økende krav til involvering og medvirkning i planlegging og utvikling av kollektivtilbudet. Men hvem skal involveres, hva skal de kunne påvirke, i hvilke prosesser, og hvordan skal dette organiseres?

Kollektivselskapene opplever økende krav til involvering og medvirkning i planlegging og utvikling av kollektivtilbudet. Det er imidlertid uklart hvem man ser for seg skal involveres mer, i hvilke prosesser og på hvilke måter. Slik involvering kan også skape utfordringer, blant annet når det gjelder hensyn til et helhetlig kollektivsystem versus innspill som er til nytte for enkeltområder, og at ulike grupper kan ha innspill og ønsker som er i strid med hverandre. Andre spørsmål dreier seg om hvor mye man ser for seg at involveringen skal påvirke utviklingen av tilbudet, og om det er riktig å involvere dersom man ikke kan eller vil la innspillene påvirke tilbudet i særlig grad.

‘Endringer i kollektivtilbudet’ kan være mye forskjellig. I dette seminaret vil vi diskutere større endringer i selve kollektivtilbudet (linjeføring, frekvens, stoppmønster, frekvens, åpningstid, mv.). Dette bestemmes gjennom oppstart av nye anbud, kollektivstrategier fagutredninger, mv. Vi vil legge mindre vekt på informasjon ved endringer som er besluttet og på prosesser knyttet til større infrastrukturtiltak.

I Kollektivforums arbeidsseminar 19. september ble følgende tema belyst og diskutert:

  • Hvem involveres i planleggingen av ulike typer endringer i kollektivtilbudet i dag og ved hvilke typer endringer? Hvordan foregår dette?
  • Hvilke krav og ønsker om mer eller annen type involvering fremmes, og av hvem?
  • Hvem bør involveres (mer) i planleggingen av kollektivtilbudet, hva slags endringer bør de involveres i planleggingen av, og på hvilke måter?
  • Hvilke utfordringer kan slik involvering skape, og hvordan kan utfordringene håndteres? Hva er viktige usikkerheter, uenigheter og kunnskapsbehov?

Program

Velkommen og introduksjon til tema v/Aud Tennøy, TØI

Presentasjonen i pdf-format

Presentasjonen i video

Hva er praksis i dag, hvilke ønsker og krav fremmes, hvilke av disse bør møtes, og hvordan? Hva er viktige uenigheter, usikkerheter og kunnskapsbehov?

Trude Flatheim fra Ruter

Presentasjonen i pdf-format

Presentasjonen i video

Martin Martinussen Tvedt fra Skyss

Presentasjonen i pdf-format

Presentasjonen i video

Egil Holen fra Innlandstrafikk

Presentasjonen i pdf-format

Presentasjonen i video

Gruppediskusjoner

Oppsummering fra gruppediskusjonene

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas