logo

Kollektivforums arbeidsseminar:

Hvordan jobbes det med universell utforming i kollektivtransporten?

Tirsdag 28. november.

Universell utforming og tilgjengelighet til offentlig transport skal sikre at alle har lik tilgang til utdannelse, arbeid, sosiale nettverk og deltakelse i samfunnslivet generelt. Mange opplever likevel problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden.

Likestillings- og diskrimineringsloven krever universell utforming innen transport - både hva gjelder utforming av kjøretøy og infrastruktur  for utøvelse av tjenester. Dessverre finnes det fortsatt begrensninger i kollektivtransporten for mange, og kompleksiteten er stor.

I Kollektivforums arbeidsseminar tirsdag 28. november rettet vi fokus mot hvordan det jobbes med universell utforming i alle ledd. Vi presenterte innlegg fra forskningen, samt aktører og selskaper.

Program

Status på universell utforming i transportsektoren v/ Anja Fleten Nielsen, seniorforsker TØI

Opptak

Presentasjon

Effekter av universell utforming i transportsektoren v/ Nils Fearnley, seniorforsker TØI

Opptak

Presentasjon

Hvordan jobbes det med universell utforming i transportsektoren?

  • Universell utforming i reisekjeden og arbeidet med innsamling av data:

Jernbanedirektoratet: Kort om håndboksarbeidet v/ Kjell-Erik Bloch Eilertsen

Opptak

Presentasjon

Entur: Enturs rolle og arbeidet med innsamling av data v/ Anne Bérard-Andersen og Brede Dammen

Opptak

Presentasjon

  • Agder Kollektivtrafikk: Hvordan jobbe helhetlig med universell utforming v/ Terje Mathisen og Hilde Bergersen, AKT

    Opptak

    Presentasjon

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas