logo

Kollektivforums årskonferanse:

Et kollektivtilbud for alle?

Hvordan kan vi sikre et godt kollektivtilbud til alle reisende og samtidig opprettholde et konkurransedyktig tilbud?

På Kollektivforums årskonferanse 2022 undersøkte vi dette fra flere perspektiver gjennom presentasjoner fra forskning og praksis:

  • Hva innebærer det å tenke sosial bærekraft i kollektivplanlegging?
  • Hvordan kan kollektivtransporten imøtekomme ulike brukerbehov og samtidig ulike samfunnsmål?
  • Hva vet vi så langt om effekter og trender som følge av Covid-19 – og hva er veien videre?
  • Hvordan påvirker ulike modeller for organisering utvikling og drift av kollektivtilbudet?

Konferansen ble arrangert 29.-30. mars 2022

Kollektivtransporten har en viktig rolle i et bærekraftig transportsystem, fra et klima- og miljøperspektiv så vel som et sosialt perspektiv. Utvikling av et konkurransedyktig kollektivtilbud i forhold til bilen er viktig for å nå nullvekstmålet. Samtidig fyller kollektivtrafikken en viktig rolle ved å sikre mobilitet, tilgang til tjenester og samfunnsdeltakelse for alle. Dette er ikke alltid omforenelig og prioriteringer må gjøres.

COVID-19 og endringene som følge av pandemien har skapt ytterligere utfordringer for kollektivtransporten – hva sier forskningen om effekter og trender så langt? Og hvordan påvirker organiseringen av kollektivtrafikken hva man kan få til og hvordan resultatet blir?

Program

(Programmet oppdateres fortløpende)

Tirsdag 29.mars kl. 09.00-15.30

Sosial bærekraftig kollektivplanlegging 

Bærekraft er sentralt i alle aspekter ved kollektivtransporten. Samtidig er det et vidt begrep som kan være utfordrende å konkretisere. Her går vi nærmere inn på det sosiale perspektivet i bærekraft og bærekraftig utvikling. Hva innebærer det for kollektivtransporten? Hvordan hensynta og inkorporere det i planlegging av tilbud og løsninger? 

Organisering og styring av kollektivtransporten

Hvordan skal kollektivtransporten organiseres og styres? Med utgangspunkt i funn fra et prosjekt om framtidig organisering av utvikling og drift av kollektivtilbud i Oslo kommune og Viken fylkeskommune ser vi nærmere på dette.

  • Organisering og drift av kollektivtrafikken – muligheter og utfordringer Silvia Olsen og Andreas Kokkvoll Tveit, Transportøkonomisk institutt

Kokkvoll Tveit    Olsen

  • Kommentarer fra kollektivaktører Målfrid Vik Sønstabø, direktør Skyss/Vestland fylkeskommune, Terje Sundfjord, direktør Brakar, Jonny Berg, avdelingsleder Kollektiv og mobilitet, Samferdselsdivisjonen Troms og Finnmark fylkeskommune
Selvkjørende busser – hva vet vi og hva lurer vi fortsatt på?

«Når selvkjørende busser kommer da…» er en velbrukt frase, men de er ikke helt på plass enda til tross for mye forskning og utprøvinger. På årskonferansen oppsummerer vi status så langt, viktige kunnskapsbehov og hva som (kanskje) er veien videre. Du får høre det nyeste fra forskning og praksis, samt hva som rører seg på EU-nivå for å få fortgang i utviklingen og for å ivareta alle brukeres behov.

Ingrid Skogsmo, Forskningsleder VTI og leder av EUs CCAM klynge (samfunnsvirkninger og brukeraspekt)Gry Horne Johansen, Avdelingsdirektør, Myndighet og regelverk, Statens vegvesenMarianne Stølan Rostoft, Forskningsleder ITS, TØI

 Knutepunkt til glede og besvær

Knutepunkt finnes i ulike former og kontekster og er bygd mange steder. Men hva kan egentlig kalles et knutepunkt og hvilken effekt har de på reiseatferden? I denne bolken får vi det nyeste fra forskningen og praksis. Vi har også invitert statlig hold til å kommentere på funn og erfaringer i lys av anbefalinger om samordnet areal- og transportutvikling.

 

Onsdag 30.mars                            

Effekter av endringer i kollektivtilbudet

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt undersøkte hvordan styrke kollektivtransportens konkurransekraft, deriblant hvordan endringer i kollektivsystemene påvirker passasjertall, fremkommelighet, mv. Til denne bolken har vi også invitert kollektivaktører til å dele deres erfaringer med å planlegge og gjennomføre endringer i kollektivtilbudet. Hva gjorde de, hvordan fikk de det til, og hvordan gikk det?

Covid-19: Hvordan gikk det og hvordan går det så langt?

Covid-19 har påvirket reisene våre siden mars 2020. I denne bolken vil forskere presentere hva vi vet så langt, hvilke tendenser som tydeliggjør seg og hva som er viktig å følge opp på sikt.

Veien videre i kollektivtransporten

Dette er spørsmålet mange stiller seg. Flere selskaper opplever trangere økonomi og vurderer å kutte i tilbudet. Samtidig har flere satt i gang spennende tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft og få opp bruken igjen. I denne bolken vil vi belyse spørsmålet fra ulike perspektiver og inviterer til en samtale om mulige veier videre.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas