logo

Kollektivforums årskonferanse 2018: Mobil uten egen bil

ble arrangert på Oslo kongressenter mandag 5. og 6. februar.

Klikk på foredragstitlene, så får du tilgang til presentasjonene.

Program - mandag 5. februar

Møteleder: Oddrun Helen Hagen

10:00

Smart mobilitet – hvordan kan myndighetene være i forkant?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

10.30–12.30

#driverlesspresent #driverlessfuture

Visjonen om digitaliseringen av mobilitet handler om at man skal gå fra å eie til å dele. Vi snakker ofte om fremtiden, men mye tyder på at den allerede er her. Vi ser på nye, fleksible transportformer ut fra både nåtiden og fremtiden.

Å gjenoppfinne kollektivtrafikk i en tid med Smart mobilitet

Claus Hedegaard Sørensen er forskningsleder på K2, Sveriges nasjonale kunnskapssenter for kollektivtransport. Han forteller om et nytt forskningsprosjekt som skal utvikle ny kunnskap om kollektivselskapenes rolle, strategi og samarbeid i en fremtid med Smartmobilitet.

On-demand ridesharing as a part of local public transport

Michael Pietzsch fra Door2door, et teknologiselskap i Berlin, vil fortelle om samarbeidet de har inngått med kollektivselskaper i Tyskland for å tilby fleksibel transport gjennom integrerte mobilitetsplattformer. Foredraget holdes på engelsk.

Hvordan planlegge byen for autonome kjøretøy?

Autonome kjøretøy har en samfunnsomveltende kraft på linje med da personbilen erstattet hestene. Bernt Sverre Mehammer presenterer resultater fra Multiconsult Analyse & Strategis arbeid med autonome kjøretøy for Ruter og Vegdirektoratet.

13.30 – 14.30

Hvem skal ta regninga for nullvekstmålet?

Rettesnoren for transportsektoren er at veksten skal tas med kollektiv, sykkel eller gåing. Men det koster: Aldri har flere reist kollektivt - og aldri har de offentlige kostnadene vært høyere. Vi ser på arbeidet med byutredningene og kostnadsdrivere i kollektivtransporten

Byutredningene – hvordan kan de største byene nå nullvekstmålet?

Alberte Ruud leder arbeidet med byutredningene i Statens vegvesen. Disse var ferdigstilt ved årsskiftet. I dag deler hun erfaringer og resultater fra utredningene.

Når kostnadene øker mer enn passasjertallet

Jørgen Aarhaug fra TØI har ledet en kartlegging av kostnadsdrivere i kollektivtransporten mellom 2010 og 2017 på oppdrag fra KS.

15.00 – 17.00

Kollektivtransport som en integrert del av byutviklingen

Kollektivtransport og byutvikling er to sider av samme sak. For at folk skal reise miljøvennlig bør byutvikling skje ‘innenfra og ut’ og konsentreres rundt knutepunkter. Vi får presentert tre konkrete eksempler på byutvikling og kollektivtransport.

Når standardene mangler - utfordringer og muligheter

Vegard Thise jobber i Rogaland fylkeskommune og er prosjektleder for planlegging for Bussveien i Stavanger. Han forteller om erfaringene med planlegging av Europas lengste bussvei.

Busstasjon eller gateterminal – hva skal vi velge?

En ny kollektivterminal er del av bypakken for Ålesund. Vi vet foreløpig ikke når terminalen kommer, men: I en hel uke i september 2016 testet man en midlertidig gateterminal. Vi spør Silje Erøy Sollien og Linn Kristine Kvammen fra Ålesund kommune: Hva gjorde man? Hva er erfaringene og hva skjer nå?

FORFRISKNINGER

Hovinbyen – en forlengelse av den tette byen

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, og i 2016 åpnet Løren T-banestasjon. Som en innledning til befaringen av den nye bydelen Løren vil Jørn Roar Moe fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og Halvor Jutulstad fra Ruter gi oss innblikk i hvordan samarbeidet mellom byutvikling og kollektivtransport foregår i praksis. I tillegg vil Thomas Berman fra Pådriv, et åpent partnerskap med og for innbyggere, lokalt næringsliv, organisasjoner og entreprenører, fortelle om sitt arbeid for å skape en mer bærekraftig byutvikling av Hovinbyen

17.00-19.00

Befaring av bydelen Løren og den nye T-banestasjonen

Middag på Løren bydelsspiseri

Program - tirsdag 6. februar

Møteleder: Julie Runde Krogstad

9.00–10.45

Er dagens transportmodeller egnet til å belyse fremtidens mobilitet?

I fremtiden skal flere dele mobilitet, og bilen fases ut som det dominerendet ransportmiddelet. Men hvordan er kollektivtransport ivaretatt i dagens modeller? Kan modellene tallfeste hvordan endring i arealbruk- og transportsystem påvirker biltrafikk?

Kollektivtransport i transportmodeller - hvilke muligheter finnes det?

Trude Tørset arbeider på NTNU og har doktorgrad i kollektivtransportmodellering. Hun vil gi oss et innblikk i hvordan vi kan kartlegge kollektivtransport i transportmodellene.

Eksempel fra byutredningen i Nedre Glomma

Chi Kwan Kwong fra TØI har arbeidet med byutredningen i Nedre Glomma på oppdrag fra vegvesenet. Hun vil gi noen praktiske eksempler på konkrete utfordringer i arbeidet.

KIT – mer konkret tallfesting i transportmodellene?

KIT er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet og KS. Tore Leite fra KMD og Oskar Kleven fra Vegdirektoratet forteller om arbeidet med å inkludere endring i arealbruk og transportsystem i transportmodellene.

PAUSE

11.15 – 12.30

Hvordan kan byene bli smarte(re)?

Smarte byer handler om ny teknologi, men også om innbyggerinvolvering og god samfunnsplanlegging. Hvordan kan forsteder og mindre byer planlegges for bærekraftig mobilitet? Og hva mener byens innbyggere om å bli overvåket når de forflytter seg i byen?

Smart micro cities

Lars Böcker og Torstein Throndsen jobber på UiO med prosjektet Smart Mobility Suburbs som avsluttes i 2019. I prosjektet analyseres planlegging av smart mobilitet i Bærum, Lillestrøm og Ski kommune.

Brukernes holdninger til teknologi og personvern

Tom-Erik Julsrud fra TØI har gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggere i Oslo og Tallinn om deres holdninger til bruk av teknologi, blant annet for å kartlegge reisevaner.

LUNSJ

Se PDF og mer informasjon om programmet.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas