logo

Årskonferansen 2016

Samspill og effektivitet i transportsystemet

Kollektivtransporten i Norge bør planlegges ut fra strategiske planer for hele transportnettet, i stedet for at planer for kollektivtransport og veg utarbeides separat.

Axel Kühn mener kollektivtransportsatsing og vegutbygging må sees i sammenheng.

Det poengterte den tyske kollektiveksperten Axel Kühn på Kollektivforums årskonferanse i begynnelsen av februar.

Nesten 90 deltagere hadde funnet veien til konferansen, med hovedtema samspill og effektivitet i transportsystemet. Konferansen tok blant annet opp temaer knyttet til forenkling av linjenettet, knutepunktutvikling, utvikling av kollektivtilbudet og areal og transport.

Mandag kveld ble avsluttet med guidet befaring i Dronning Eufemias gate, hvor deltagerne fikk oppleve utfordringene i praksis.

Konferansen ble åpnet av samferdselsministeren og fant sted i Oslo Kongressenter mandag 1. og tirsdag 2. februar. Nedenfor finner du innleggene som ble presentert på konferansen. 

Mandag 1. februar
Møteleder: Julie Runde Krogstad

10.00 Kollektivtransportens rolle i transportsystemet
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

10.30 – 12.30 Best mulig kollektivtransport for pengene – hvordan?

Kollektivtransport handler om optimalisering – hvordan få fraktet flest mulig personer på samme tid. Hvordan er kollektivtransporten i Norge sammenlignet med europeiske byer? Hvordan effektivisere, og hva kan man spare?

The international perspective – what can we learn from others?
Axel Kühn arbeider som uavhengig konsulent og er en tysk ekspert på kollektivtransport. Han har sett på effektiviteten i kollektivtilbudet i europeiske byer og vil vise noen eksempler.

Hvorfor er det så vanskelig å legge ned holdeplasser – er vi bortskjemte?
Halvor Jutulstad er plansjef for infrastruktur i Ruter og vil fortelle om vurderingene som gjøres for å optimalisere avstanden mellom holdeplasser.

Samordning av pasient- og kollektivtransport – hva er gevinsten?
Geir Hestetræet leder markedsteamet i Opplandstrafikk. Han vil fortelle om fylkets samarbeid med sykehuset Innlandet om offentlig betalt transport.

LUNSJ

13.15-14.15 Forenklet tilbud kan gi vekst

‘Alle’ er enige om at det skal være lett å reise kollektivt. Men hvordan få til det enkle og gode kollektivsystemet?

Fra nedtur til opptur i Bodø
Gustav Nielsen er uavhengig konsulent og har skrevet flere veiledere om kollektivtransport. Han har nylig bistått med utformingen av det nye bussnettet i Bodø.

Helhetlig kollektivtilbud i distriktene – hvordan?
Espen Aasen er rådgiver i Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil gi oss et innblikk i muligheter og utfordringer med forenkling av linjenettet i et distriktsfylke.

PAUSE

14.45-17.00 Planlegging av knutepunkt – hva er utfordringene?

Knutepunkter er inngangsporten til kollektivsystemet og gir kunden et utvalg reisemuligheter. Men hvordan få til de gode knutepunktene? 

Measuring Transit Oriented Development (TOD) at local and regional scales
Yamini Jain Singh er areal- og transportplanlegger med erfaring fra India og Nederland. Hun har nettopp avlagt sin doktorgrad om knutepunktutvikling (TOD) ved Universitetet i Twente.

Hvordan planlegge gode byttepunkter?
Julie Runde Krogstad er forsker på TØI og vil presentere resultatene fra et Enovastøttet prosjekt om byttepunkter.

FORFRISKNINGER

Case: Dronning Eufemias gate i Oslo – først og fremst kollektivgate?
Grete Tvedt er prosjektleder i Statens vegvesen og har ledet arbeidet med Dronning Eufemias gate.

17.00-18.30 «Studietur» til Dronning Eufemias gate og middag på Sørenga

Vi spaserer til Dronning Eufemias gate sammen med våre guider Grete Tvedt (Statens vegvesen) og Halvor Jutulstad (Ruter), hvor vi får sett de ulike løsningene i praksis. Det blir også tid til en titt på den nye bydelen Sørenga før middagen.  

Tirsdag 2. februar
Møteleder: Eva-Gurine Skartland

9.00 - 10.45 RVU som grunnlag for utviklingen av kollektivtilbudet

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en viktig kilde til kunnskap om transportmiddelbruk. Hva er nytt og hva kan vi lære av nye måter å analysere dataene på?

Den ‘nye’ RVU – muligheter for fylkeskommunene
Oskar Kleven arbeider i Vegdirektoratet og leder den tverretatlige arbeidsgruppen for transportanalyser i NTP-arbeidet.

Tilgang til kollektivtransport og bruk: Oppfatning kontra virkelighet
Tanu Priya Uteng er seniorforsker på TØI og har basert på RVU-data og ruteboka sammenlignet hvordan reisende oppfatter kollektivtilbudet og hvordan det er i virkeligheten.

En ny modell for visualisering av effektene fra kollektiv- og miljøtiltak
André Uteng og Ole Johan Stensholt Kittilsen er samfunnsøkonomer og arealplanleggere i Rambøll og vil fortelle om en ny måte å kartlegge samspill mellom byutvikling og tilgjengelighet til transport.

PAUSE

11.15 – 12.30 Samspill mellom areal og transport

Arealplanlegging er en forutsetning for kollektivtransportens suksess. Hvordan planlegge på kollektivtransportens premisser?

Kollektivtransportens plass i byutviklingsprosjekter
Christiane Jöhnk er arkitekt i CF Møller og vil presentere eksempler fra ulike byer.

Bybanen i Bergen – en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen?
Øystein Engebretsen er seniorforsker på TØI og presenterer Bybanens effekter på reiseatferd basert på analyser av RVU-data, trafikk- og passasjertellinger og registerdata.

 

 

 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas