logo

Arbeidsseminar 24. november 2014

Planlegging på tvers av organisasjonsgrenser – hva gir suksess?

Kollektivtransporten planlegges i samspill mellom arealmyndigheter og ulike transportmyndigheter. Vi ser på ulike case og drøfter hvordan planlegging på tvers av organisasjoner kan bli effektiv og gi et godt kollektivtilbud tilpasset byområdets behov.

CIENS toppsenter, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

Program for dagen

09.45

Morgenkaffe

10.00

Velkommen Njål Nore og Julie Runde Krogstad

10.10

Kollektivtrafikken i Norge. Hvem planlegger og bestemmer, og hvem betaler? Merethe Dotterud Leiren, TØI

Diskusjon: Er det behov for en annen ansvarsdeling? -staten med økt ansvar og innflytelse på kollektivtransport i by? -samle mer ansvar (også tog) på regionalt nivå? -større kommuner som overtar fylkeskommunens oppgaver?

11.00-12.30

Samarbeid mellom areal og transportmyndighet

  • Bybanen i Bergen Rune Herdlevær, Bergen kommune
  • Miljøpakke Trondheim Henning Lervåg, Trondheim kommune
  • Diskusjon: Sammenlikne byenes administrative samordning og politiske prosess. Hva er suksesskriteriene, og er de overførbare?
 

LUNSJ

13.15-14.30

Samarbeid om knutepunktutvikling

14.30

Oppsummering i plenum

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas