logo

Arbeidsseminar 21. mai 2014

Hvordan få bussen raskere frem?

Vårens arbeidsseminar i Kollektivtrafikkforum legger vi opp som et interaktivt seminar hvor vi sammen drøfter tiltak for hvordan bussene kan komme raskere frem!

CIENS toppsenter, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

Program for dagen

09.45

Morgenkaffe

10.00

Velkommen v. Julie Runde Krogstad og Njål Nore, TØI

10.05

Kollektivfelt og sambruksfelt v/Erlend Iversen og Lise Ådlandsvik, Hordaland fylkeskommune

10.25

Fremkommelighetstiltak i kryss og problempunkter v/ Steinar Simonsen og Per Frøyland, Statens vegvesen

10.45

Kan vi øke farta på bussen uten å miste passasjerene? v/ Øystein Grov, Ruter

11.05

Linjesystem og byttepunkter v/ Kari Ovesen Haugland, Brakar

11.25

Restriksjoner på bilbruk og parkering v/ Jan Usterud Hanssen, TØI

11.45 LUNSJ
12.30-1530

Gruppearbeid

Gruppearbeid etter kafémetoden (3 x 30 min) Alle deltar på tre av fem temaer

Korte oppsummeringer fra gruppelederne og diskusjon i plenum v. Njål Nore, TØI

 

Beskrivelse av arbeidsgruppene

1. Kollektivfelt og sambruksfelt

I byområder med mye trafikk er egne traséer for buss den optimale løsningen for bussen isolert sett. Dette kan være både kostbart og vanskelig å få til i bebygde områder med smale veikorridorer. Omprioritering av eksisterende gatearealer kan være en mer realistisk vei å gå. Et alternativ kan være sambruksfelt med andre prioriterte kjøretøy. Vi må få fram fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger, og erfaringer fra ulike byer.

2. Utforming av kryss, ramper, holdeplasser og signalsystemer

God fremkommelighet på strekninger løser ikke de mange forsinkelser som er knyttet til kryss, ramper og holdeplasser. Ofte vil dette handle om praktisk tilpasning og ombygging innenfor eksisterende veibredder. Vi ønsker å få fram gode erfaringer, og drøfte konkrete eksempler på hvordan dette kan løses.

3. Kjørehastigheten uavhengig av kø

Mange steder er det ikke køene som er den største tidstyven, men korte avstander mellom busstopp og tidkrevende billettering. Hva er optimal avveining mellom gangavstander og busstopp? Hva er fremtidens billettsystem på buss? Hvilke erfaringer er høstet i ulike byområder?

4. Linjer og byttepunkter

Selv om bussen kommer fort fram, kan reisen ta lang tid hvis det må tas unødvendige bytter eller hvis byttene tar lang tid. Her er det mange avveiinger som må gjøres. Pendellinjer gir generelt bedre tilgang til ulike målpunkter i byene uten bytter, men forutsetter god fremkommelighet. Gode byttepunkter bør betjenes av linjer med høy frekvens, eller eventuelt betjenes av godt synkroniserte ruter. Hvilke prinsipper legges til grunn i de ulike byområdene?

5. Generelle restriksjoner på bilbruk og parkering

Rushtidsavgifter skal dempe bilbruken så mye at trafikken flyter godt for alle, inklusive bussene. Høye priser eller andre restriksjoner på parkering kan bidra på samme måte. I de største byområdene, hvor bussene stanger i køer svært mange steder, er dette særlig aktuelt. Problemstillingen vi ønsker å drøfte, er om det er økende lokal interesse for temaet? Stockholm og Gøteborg har innført trengselsavgift, bør vi få nytt trykk på diskusjonen i Norge?

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas