logo

Studietur til Den Haag, Rotterdam og Utrecht 2015

20. til 23. september reiste vi på studietur til Den Haag, Rotterdam og Utrecht. Et mål for turen var å lære mer om areal- og transportplanlegging, og hvordan sykkel kombineres med kollektivtransport.

Tilrettelegging for syklister og kollektivreisende, og samspillet mellom disse transportformene er viktig for å imøtekomme transportbehovet i nederlandske byer. På gatenivå er kollektivtrafikken og syklister i stor grad separert med egne traseer, men på et overordnet nivå er det tilrettelagt for et samspill dem imellom. På den måten kan reisende planlegge fra dør til før fremfor fra stasjon til stasjon.

Egne bussveier ledet bussene utenom køene og trikkene hadde på de strekningene vi kjørte i stor grad egne traseer hvor privatbiler ikke var tillatt. På stasjonsområdene var det lagt til rette for et forutsigbart system for hvordan man skulle komme seg på tog, trikk, bane, lettbane og busstransport. Igjen kan vi se at transportmidlene på gatenivå går i separerte traseer for å unngå hindringer, men at de møtes på knutepunkt. Dette gjør at reisende lett kan bytte transportmiddel.  

Her finner du referat fra studieturen til Nederland.

Nedenfor er noen av presentasjonene som ble holdt:

Presentasjon fra MRDH

MRDH har ansvar for kollektivtilbudet i og mellom Den Haag, Rotterdam og tilgrensende nabokommuner.

Presentasjon fra CROW

CROW er Nederlands uavhengige kunnskapsinstitutt for trafikk, transport og offentlig rom.

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas