logo

Årskonferansen 2017

Bytter i kollektivtransportsystemet

Kollektive reiser må planlegges som et sømløst nettverk, der forskjellige transporttilbud knyttes sammen i effektive og attraktive byttepunkter.

Gående og syklister er en viktig del av kollektivreisen. Det poengterte både Helge Hillnhütter, phd. i urban mobilitet, som har studert gangdelen av kollektivreisen og Dr. Ir. Roland Kager fra Nederland, som presenterte hvordan man i Nederland planlegger for sykkel som en integrert del av togsystemet mellom byene.

Over 100 deltagere hadde funnet veien til årets konferanse, som hadde hovedtema bytter i kollektivtransportsystemet. I tillegg til å omhandle sykkel og gange som en del av kollektivreisen, handlet konferansen om utvikling av byttepunkter samt erfaringer fra nye og endrete byttepunkter, teknologiutvikling, planlegging av BRT i byer og regioner, bytter på tvers av transportmidler og universell utforming.

Mandag kveld ble avsluttet med guidet befaring til Ensjøbyen, hvor deltagerne fikk se hvordan området rundt Ensjø T-banestasjonen utvikles fra bilby til boligby, og middag på norð&natt på Tøyen.

Konferansen ble åpnet av samferdselsministeren og fant sted i Oslo Kongressenter mandag 6. og tirsdag 7. februar. Nedenfor finner du innleggene som ble presentert på konferansen. 

Mandag 6. februar

Møteleder Aud Tennøy

10.00   Åpningsinnlegg v/Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen


10.30 – 12.30   Synergier mellom kollektivtransport, sykkel og gange

Improved transit networks and how cycling might be part of that; planned vs. unplanned. Dr. Ir. Roland Kager will share observations and reflect upon how train, city and hub improvements in the Netherlands are leading to unprecedented transit-cycling synergy.

Public transport users are pedestrians. Helge Hillnhütter er utdannet sivilarkitekt med master i Planlegging og Ph.D i urban mobilitet. Han har 15 års tverrfaglig erfaring innen byplanlegging i flere land. Helge er spesialist innen mobilitet til fots og har forsket på adgang til kollektivtransport.


12.30 – 13.15   Lunsj


13.15 – 14.45   Byttepunkter i kollektivtrafikken

Myke trafikanter i planleggingen av nye knutepunkt. Bane NORs leder for plan, arkitektur og knutepunkt i InterCity-prosjektet, Marianne Hermansen, presenterer InterCity-prosjektets tilnærming til knutepunktutvikling og tilrettelegging for gående og syklende i det pågående planarbeidet på InterCity-strekningene.

Byttepunkter for sømløse kollektivnett: Råd om planlegging og utforming. Gustav Nielsen er rådgiver innen kollektivtransport og miljørettet trafikk- og byplanlegging. Han har tidligere vært forsker, avdelings- og forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Felles råd for helhetlig knutepunktvikling: utvikles gjennom et samarbeid mellom Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og KS. Alberte Ruud er seniorrådgiver i strategi- og styringsstaben i Vegdirektoratet. Hun er prosjektleder for en nasjonal veileder for knutepunktutvikling som kommer i løpet av våren 2017.


14.45 – 15.00   Pause

15.00 – 17.00   Ny teknologi – nye muligheter

Hva gjør sentrale myndigheter for at ny teknologi kan tas i bruk i vegtrafikken? Utvikling av vegtrafikk- og yrkestransportlovgivning. Lone Bruvold Hansen og Anne Berit Stavseth fra Samferdselsdepartementet.

Fremtidens reisemønster og -muligheter. Endre Angelvik jobber med å skape enda bedre og mer fleksible tjenester for Ruters kunder. De siste årene i Ruter har digitalisering og fremtidens mobilitet vært sentrale tema i hans arbeid.

Førerløs buss på Forus. Einar Hougen driver et konsulentselskap innen rådgivning og ledelse, og var prosjektleder for innføring av sanntid i Rogalands kollektivtrafikk. Han er nå engasjert av ForusPRT AS som prosjektleder for deres selvkjørende shuttle-busser.

Sykler som en on-demand transport-komponent i byens kollektivtrafikk. Ny teknologi kan gjøre byene våre smartere og mer effektive. Det nye bysykkelanlegget i Oslo er bygd som en heldigital plattform med sanntidsdata for alle bevegelser. Presenteres av Johan Christian Høgåsen-Hallesby, Urban Infrastructure Partner AS.


17.00 – 17.15   Pause


17.15 – 18.00   Erfaringer fra nye og endrete byttepunkt

Reisetilfredshet ved Løren stasjon. Eva-Gurine Skartland er forsker fra TØI og presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant de reisende.

Ensjø; fra bilby til knutepunkt med inntil 7000 nye boliger. Området rundt Ensjø T-banestasjon utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen. Anders L. Solheim er seksjonsleder for Hovinbyseksjonen i Eiendoms- og byutviklingsetaten som koordinerer offentlige og private parter i plan- og gjennomføringsarbeidet.

Fra 18.00 – Befaring og middag

Etter introduksjonen vil Anders L. Solheim ta oss med på befaring til Ensjøbyen.

Dagen ble avsluttet med middag på norð&natt på Tøyen.
 

Tirsdag 7. februar

Møteleder Oddrun Helen Hagen


09.00 – 10.15   Kollektivtransport til regionene

Fra attraktiv kollektivtrafikk med fokus på BRT i bymiljø til attraktiv regional busstrafikk. I 2015 fikk man guidelines for BRT i bymiljø, nå har man lansert tilsvarende retningslinjer med fokus på regional BRT. Presenteres av Stenerik Ringqvist fra RTM-Konsult, som har arbeidet med kollektivtrafikk i over 40 år, både i de nordiske landene og gjennom internasjonale oppdrag. I 2010-2014 var han representant for nordisk kollektivtransport på UITP i Brüssel.


10.15 – 11.00 Bytter på tvers av transportmidler

Crossmodal: Urban passenger mode shift and cross modal demand effects. Etterspørselseffekter av endringer innenfor ett og samme transportmiddel er relativt godt dokumentert. Derimot vet vi langt mindre om etterspørselseffekter på tvers av transportgrenene, for eksempel hvordan bilbruk påvirkes av prisendringer i kollektivtransporten. Crossmodal-prosjektet søker å fylle noe av dette kunnskapshullet. Nils Fearnley er seniorforsker ved TØI, med lang erfaring fra arbeid med kollektivtransport og markedsanalyser.

SHIFT: Car sharing, Business Model Innovation and Public transport. Hvordan kan teknologiske og organisatoriske innovasjoner stimulere til et smartere og mer energieffektivt transportsystem for personer og gods? I dette nordiske prosjektet analyseres nye og innovative forretningsmodeller for bildeling og «mobilitet som en tjeneste» (MaaS - Mobility as a Service), der ulike transporttjenester tilbys gjennom en felles plattform (app.) Ove Langeland er forskningsleder ved TØI.


11.00 – 11.15 Pause


11.15 – 12.30   Kollektivtransport for alle

Ikke-brukere av kollektivtransport. Kjersti Visnes Øksenholt er forsker på TØI, og vil diskutere hvilke barrierer som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne ikke reiser kollektivt.

Brukermedvirkning i ‘universell utformings’-prosesser. Presenteres av Kåre Skollerud, forsker på TØI.

Kollektivtrafikk og universell utforming i Grenland. Anne Cecilie Gundersen fra Telemark FK vil presentere hvordan dette følges opp og løses i praksis.


12.30   Oppsummering og avslutning, lunsj

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas