logo

Arbeidsseminar 20. mai 2015

Haren og skilpadden - Samspillet mellom hurtiggående og fullstoppende linjer

Formålet med dette seminaret er å belyse prinsipper for å få til en god samordning mellom ulike nivåer i kollektivsystemet, og lære av ulike eksempler i våre byer.

For å kunne tilby et attraktivt reisetilbud må kollektivtransporten struktureres i et nettverk. Nettverket bør inngå i et hierarki som gjør at lange distanser kan gjennomføres uten for mange stopp. Dette må tilpasses arealbruken og de definerte regionale knutepunktene. I utgangspunktet er det tre nivåer som gjelder: Det lokale nivået i byen, det regionale nivået i et større byområde, og et overordnet nivå mellom regioner. I mindre byområder er ofte bare to nivåer relevante.

Arbeidsseminaret fant sted i CIENS Toppsenter i Forskningsparken i Oslo.

Program for dagen og lenke til presentasjonene

Kl 10

Velkommen Njål Nore, TØI

10.15 – 12.00

Prinsipper for rolledeling mellom transportmidlene

Rett virksomhet på rett plass – ABC-prinsippene som rettesnor for å samordne areal- og transportstrukturen. Njål Nore og Tineke de Jong, TØI

Rolledelingen mellom kollektivartene i Oslo byområdet. Hva legges det opp til i Ruters langtidsplan K2016 og i KVU for Oslonavet? Iver Wien, Ruter

Erfaringer fra utlandet: Superbuss som ryggrad i kollektivsystemet. Steinar Simonsen og Øystein Ristesund, Statens vegvesen

12.00-12.45 Lunch
12.45-14.30

Kollektivplanlegging i praksis: Refleksjoner fra aktørene

Samvirke mellom lokalbusser og Bussmetroen i Kristiansand. Egil Strømme, Vest-Agder fylkeskommune

Refleksjoner og erfaringer fra Møre og Romsdal: Utvikling av kollektivnettet Rolf Stavik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Samlet diskusjon og erfaringsutveksling fra deltagerne etter hvert innlegg

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas