logo

Årskonferansen 2015

- Trafikk handler ikke om trafikk!

- Trafikk handler ikke om trafikk! Det handler om valg av hvilken type by vi vil bo i. Det handler om vi vil ha en by full av objekter eller om vi vil ha en by full av ansikter.

 

Rundt 70 deltakere hadde funnet veien til årskonferansen

Det poengterte Bianca Maria Hermansen fra CITITEK i sitt foredrag "Hvem bygger vi byen til?"  på Kollektivtransportforums årskonferanse i begynnelsen av februar. Nedenfor finner du programmet  lenker til foredragene.

Årskonferansen 2015 i Kollektivtransportforum ble holdt mandag 2. og tirsdag 3. februar. I overkant av 70 deltagere møtte opp. De kom fra transportetatene, Samferdselsdepartementet, kommunesektoren, kollektivselskaper og interesseorganisasjoner.

Konferansen ble åpnet av statssekretær Aarset med etterfølgende presentasjon av resultater fra den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen. Andre temaer som ble tatt opp var samkjøring, byplanlegging, bussløsninger og innfartsparkering. Mandag kveld ble avsluttet med guidet befaring og middag i Nydalen, hvor deltakerne fikk oppleve byutviklingen i praksis.

Lenke til programmet   

Mandag 2. februar (Møteleder: Aud Tennøy, TØI)

10.00 – 12.00 Dagens og morgendagens kollektivtrafikanter

Hvordan vil regjeringen nå klimaforlikets målsetting? Statssektretær  John-Ragnar Aarset, Samferdselsdepartementet

Forsker Randi Hjorthol presenterte tall fra den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Hvem er dagens kollektivtrafikanter?
Randi Hjorthol er forskningsleder på TØI og ansvarlig for den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Hun presenterer ferske tall fra 2013/2014.

13.00 – 14.15 Sammenheng mellom individuell og kollektiv transport.

Kan samkjøring viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport?
Nicolay Schweigaard er markedsansvarlig i Norge for GoMore som er Nordens største samkjøringsportal med rundt 250 000 medlemmer.

Kan drosjene lide samme skjebne som «CD-butikkene» - behov for å tenke nytt?
Atle Hagtun er redaktør i Norges Taxiforbund. Han presenterer taxinæringens vurdering av samkjøring i ulike former og hvilken rolle drosjene vil spille i framtiden.

Kommentar: Haxi på kanten av loven?
Jørgen Aarhaug er seniorforsker på TØI. Han kommenterer hvordan kommersielle samkjøringstjenester forholder seg til lovregulering av drosjenæringen.

14.45 – 17.00 Hvordan utvikle byen slik at kollektivt = attraktivt?

Sammenhengen mellom arealutvikling og kollektivtransport
Petter Næss er professor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og en av Norges fremste forskere på bærekraftig areal og transportplanlegging.

Bianca Maria Hermansen  stilte spørsmålet: Hvem bygger vi byen for?

Hvem bygger vi byen til?
Bianca Maria Hermansen er arkitekt MAA, Urban Designer Ph.D. Hun er grunnlegger og daglig leder av CITITEK, der hun driver forskningsbasert konsulentvirksomhet om levelig stedsutvikling og design av medvirkningsprosesser.

Smart, trygt og grønt – Nydalen som case
Christian Joys har gjennom flere tiår arbeidet med areal- og eiendomsutvikling i Oslo.
Han var administrerende direktør i Avantor AS som spilte en nøkkelrolle i utviklingen av Nydalen som et moderne bydelssenter i Oslo.

Tirsdag 3. februar (Møteleder: Njål Nore, TØI)

9.00 ‘Søt draum eller mareritt?’ Morgenkåseri om IKT og behovet for fysisk transport
Andreas Hompland – veteran i norsk samfunnsdebatt - oppsummerer IKT-optimismen på 90-tallet, hva som faktisk skjedde og hva han ser for seg i framtida.

9.20 -10.30 Hvilken infrastruktur trenger morgendagens trafikanter?

Superbuss i Rogaland, like bra som bybane?
Tore Jensen er rådgiver i Rogaland fylkeskommune og har vært med å planlegge kollektivløsning for Nord-Jæren. Hva  nspirerte til å velge superbuss? Har beslutningen om å satse på en dedikert busstrasé påvirket arealutviklingen?

T-bane, buss og trikk i Oslo, hvilken rolledeling i framtida?
Hanne Bertnes Norli er utviklingsdirektør i Ruter. Hun gir status for planlegging av neste generasjon T-banenett i Oslo. Hvordan vil T-bane, trikk og buss spille sammen?

11.00 – 12.30 Innfartsparkering, en viktig brikke i transportsystemet?

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen?
Petter Christiansen er forsker på TØI og presenterer resultater fra en kartlegging av 75 innfartsparkeringsanlegg i Norge.

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?
Jan Usterud Hanssen er seniorforsker på TØI og presenterer resultater fra Transnovaprosjektet om innfartsparkering som klimatiltak.

Innfartsparkering i Bergen
Erlend Iversen er seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune. Han har vært med å utarbeide et forslag til strategi for innfartsparkering i Bergensområdet. Hva er politikere opptatt av, og hvilke strategier foreslås?

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas